Tärkeää tietoa tietosuojasta

Cocodens

Meille asiakkaiden terveystietojen suojaaminen on tärkeää. Tällä sivulla voit tutustua tarkemmin tietosuojakäytäntöihimme.

Cocodens Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Cocodens Oy
Yrjönkatu 14
40100 Jyväskylä

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Cocodens Oy
Helena Piispanen
Yrjönkatu 14
40100 Jyväskylä

REKISTERIN NIMI

Cocodens Oy:n asiakasrekisteri.

Cocodens Oy:n asiakasrekisteri on yhtiön työntekijöiden yhteiskäytössä sekä niiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden kesken, jotka toimivat joko itsenäisinä ammatinharjoittajina Cocodens Oy:n alaisuudessa.
Asiakastietojärjestelmän palveluntarjoaja vastaa järjestelmän teknisestä ylläpidosta ja tietoturvasta alan yleisten käytäntöjen mukaisesti.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Asiakkaiden tutkimusten ja hoidon järjestäminen, suunnittelu ja toteutus sekä laskutus.
Rekisteritietoja saa käyttää vain siihen käyttötarkoitukseen, joka sille on määritelty, ellei muussa laissa ole toisin säädetty.

ASIAKASREKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisterinpitäjän hoidossa olevat/olleet asiakkaat
– asiakkaan nimi, henkilötunnus, yhteystiedot
– asiakkaan nimeämä yhteyshenkilö, alaikäisen asiakkaan huoltaja
– ajanvaraustiedot (ajanvarauksen osarekisteri)
– asiakkaan hoidon kannalta välttämättömät terveydentilatiedot
(sairauskertomus, esitiedot)
– hoitoa koskevat laskutustiedot (laskutustietojen osarekisteri)
– muut hoidon kannalta välttämättömät tiedot.

Tiedot kerätään ensisijaisesti asiakkaalta itseltään tai hänen huoltajaltaan tai lailliselta edustajaltaan. Lisäksi tutkimusten ja hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot kerätään hoitoon osallistuvalta henkilökunnalta.

ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAINEN LUOVUTTAMINEN

Potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat salassapidettäviä. Potilastietoja voidaan luovuttaa sivullisille vain potilaan yksilöidyllä suostumuksella, taikka mikäli asiasta on laissa nimenomaisesti erikseen säädetty.

Asiakkaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi voidaan luovuttaa tarpeellisia tietoja asiakkaan yksilöimälle toiselle terveydenhuollon toimintayksiköille asiakkaan suullisen suostumuksen tai asiayhteydestä muuten ilmenevän asiakirjaan merkittävän suostumuksen mukaisesti.

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

ASIAKASTIETOJEN SUOJAAMISEN YLEISET PERIAATTEET

Asiakastiedot on säädetty salassa pidettäviksi. Tietoja ei saa luovuttaa sivullisille, ilman asiakkaan suostumusta tai nimenomaista lainsäännöstä.
Asiakastietoja voivat käyttää ainoastaan hoidon toteutukseen osallistuvat.

Asiakastietojen suojaaminen ja säilyttämistapa:
– asiakasrekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä
– asiakastietojärjestelmässä oleviin tietoihin pääsy käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla

TARKASTUSOIKEUS

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tapahtuu henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla, jonka perusteella henkilöllisyys voidaan luotettavasti varmentaa.

TIEDON KORJAAMINEN

Asiakkaalla on oikeus vaatia tietojensa oikaisemista, poistamista tai täydentämistä, mikäli asiakasrekisteri sisältää virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita tietoja.
Korjauspyyntö tapahtuu henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla, jonka perusteella henkilöllisyys voidaan luotettavasti varmentaa. Pyyntö on perusteltava.